top of page
Lid 1: De Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartprijzen

Het bestuur van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartfonds (NLF) reikt jaarlijks de volgende prijzen met bijbehorend geldbedrag uit aan studenten van mbo-, hbo- en universitaire opleidingen:

 

 • Parmentier Prijs: voor studenten van een ATPL-opleiding, certificaat en/of bedrag per keer vast te stellen)

 • Smart Mobility Prijs: certificaat en/of bedrag per keer vast te stellen

 • Duurzame Luchtvaart Prijs: ter beschikking gesteld door KLM, €2.500

 • Anthony Fokker Prijs: ter beschikking gesteld door Fokker €2.500

 • Noordwijkse Ruimtevaart Prijs: ter beschikking gesteld door de gemeente Noorwijk €2.500

 • André Kuipers Ruimtevaart prijs: ter beschikking gesteld door de André Kuipers Stichting €2.500

 

De prijzen worden uitgereikt als er in een jaar voldoende geschikte inzendingen zijn. De jury en het bestuur beslissen hierover.

 

Lid 2: Termijnen

Het NLF kondigt de prijzen ongeveer een jaar van tevoren aan. De prijsuitreiking gebeurt in het najaar (periode oktober/november). Leerlingen en studenten kunnen tot en met 31 augustus hun inzending naar het NLF sturen om mee te doen aan een prijsvraag voor dat jaar. In september van elk jaar beslist de jury welke inzenders zijn geselecteerd voor een presentatietraining en laatste beoordeling door de jury. Aan het einde van deze dag maakt het bestuur de nominaties bekend.

Tijdens het NLF Gala presenteren de genomineerden zich en ontvangen zij een ‘Nominatie Certificaat’. Aan het eind van de avond maakt het NLF de winnaars bekend. Zij ontvangen dan hun prijs, met een cheque voor het bijbehorende geldbedrag.

De exacte data van de jurering en prijsuitreiking worden per jaar bepaald. 

 

Lid 3: Eisen aan inzendingen

Met de prijzen wil het NLF stimuleren dat studenten en leerlingen zich onderscheiden in het vakgebied van de lucht- en ruimtevaart. Vanuit die gedachte stelt het NLF de volgende eisen:

 1.  een inzending levert een verbetering of uitbreiding op voor de lucht- en ruimtevaartsector in de breedste zin van het woord, sluit aan bij dit thema én

 2.  is uniek voor de lucht- en ruimtevaart of heeft een duidelijke link met lucht- en ruimtevaartkennis én

 3. de deelnemer is student/leerling in het mbo, hbo, wo (BSc/MSc/PhD) of is net afgestudeerd en heeft dit werk als student of leerling gedaan

 4. De prijzen belonen werk dat al is gedaan, dus geen voorstel of plan. Studenten en leerlingen kunnen zowel individueel als met een groep meedoen. Hun werk moet zijn gedaan voor hun studie of opleiding, of daar nauw mee verbonden zijn.

  Een inzending kan bijvoorbeeld een proefschrift, afstudeerverslag, stageverslag, rapport, korte beschrijving van het werk, brief met toelichting of een video zijn. De deelnemers kiezen zelf welke vorm van de inzending het beste bij hun werk past. Dit reglement geeft nadere aanwijzingen voor de manier van inzenden.
   

Lid 4: Typen werk geschikt voor inzending

Inzendingen kunnen bestaan uit de verschillende typen werk per type onderwijs.

 

Voor het wetenschappelijk onderwijs:

 • een proefschrift voor het verkrijgen van de graad van doctor

 • een afstudeerwerk van de masterfase

 • een bachelor-eindproject

 • een bijzondere stage

 • een bijzonder project dat nauw verbonden is met de studie

 

Voor het hoger beroepsonderwijs:

 • een bijzonder project tijdens de laatste twee jaar van de opleiding

 • een afstudeerwerk van de bachelor-fase

 • een bijzondere stage

 • een bijzonder project dat nauw verbonden is met de studie

 

Voor het middelbaar beroepsonderwijs:

 • een bijzonder project tijdens de laatste twee jaar van de opleiding

 • een bijzondere stage

 • een bijzonder project dat nauw verbonden is met de studie

Lid 5: Wijze van deelnemen

Meedingen naar een van de prijzen van het NLF gebeurt via de volgende stappen:

 1. a) Een student of leerling laat zijn/haar contactpersoon binnen de opleiding (bijvoorbeeld de mentor, projectbegeleider of een docent) weten dat hij/zij werk wil insturen voor de Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartprijs.
  b) Deze contactpersoon moedigt de student/leerling aan om mee te doen.

 2. De student/leerling vult het aanmeldingsformulier op de website van het NLF in en geeft dat, met de bijlagen, aan de contactpersoon van de instelling. (inzending)

 3. De contactpersoon van de instelling verzamelt alle inzendingen van zijn/haar instelling en beoordeelt of deze voldoen aan de kwaliteitseisen van de instelling voor dat type werk. De inzendingen die aan de eisen voldoen dient hij of zij in bij het NLF. (voordracht).   

 4. Het bestuur van het NLF verzamelt en beoordeelt alle ingestuurde voordrachten en stelt een lijst van genomineerden vast. (nominatie) Dit zijn de beste drie tot maximaal vijf voordrachten per categorie die volgens het bestuur de meeste kans maken om de prijs te winnen. Het bestuur kan hierbij advies vragen aan deskundigen. Bestuursleden die direct betrokken zijn bij een of meer onderwijsinstellingen die een voordracht hebben ingestuurd, mogen niet meebeslissen. 

 5. Het bestuur maakt de genomineerden bekend en vraagt deelnemers mogelijk om aanvullende informatie en documentatie.

 6. Een onafhankelijke jury beoordeelt de nominaties en doet per categorie een voorstel voor de winnaar. De criteria waarop de jury een inzending beoordeelt staan in het juryreglement.

​Lid 6: Deelnemende onderwijsinstellingen

In principe kunnen studenten van alle in Nederland erkende onderwijsinstellingen (mbo, hbo en wo) meedoen. Los daarvan vraagt het NLF de volgende instellingen specifiek om mee te werken aan het voordragen van inzendingen:

Middelbaar beroepsonderwijs:

 • Leeuwenborgh, Aviation Competence Centre

 • MBO College Airport (ROC van Amsterdam)

 • ROC Tilburg

 • Markiezaat College, AMTS

 • Deltion College

 • VTOC Fokker

 • Hogeschool Tio, MBO opleiding (grond)stewardess

 • Zadkine

 • ROC Eindhoven

 • ROC Leiden opleiding vliegtuigbouw

 • ROC ASA

 • Drenthe College

 • ROC Flevoland

 • ROC Nijmegen

 • Rijn IJssel

 • De Rooi Pannen

 • Noorderpoort

 • Friesland College

 • Albeda College

 • Scheepvaart- en Transport College

 • Landstede

 • ROC Zeeland

 • Regio College

 • ROC Aventus

 

Hoger beroepsonderwijs:

 • Hogeschool InHolland

 • Hogeschool van Amsterdam

 • Hogeschool Tio HBO opleiding Internationaal Toerisme

 • Hogeschool Windesheim, Logistiek en Economie

 

Wetenschappelijk onderwijs:

 • TU Delft, Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

 • Universiteit Twente, Faculteit Werktuigbouwkunde

 • Universiteit Leiden, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Lucht- en Ruimterecht

 • Nederlandse Defensie-Academie

 

De instelling doet de voordracht namens een student/leerling, na toetsing van de kwaliteit en met instemming van de student/leerling. Onderwijsinstellingen zijn vrij in het aantal inzendingen dat ze willen voordragen. Ze mogen ook zelf eerst een selectie maken in de inzendingen van hun studenten/leerlingen.

 

Lid 7: (Media)-aandacht

Via sociale media (o.a. LinkedIn), persberichten en rechtstreekse benadering van (inter)nationale media, vraagt het NLF aandacht voor de prijzen en de deelnemers. Het NLF verwacht van de deelnemers dat zij waar mogelijk meewerken aan het creëren van publiciteit voor het NLF en de prijzen.

Winnaars zijn bereid in het jaar na de ontvangst van hun prijs bij te dragen aan het breder bekend maken van het NLF en haar doelen. Dat gebeurt bijvoorbeeld via een foto en interview op de NLF-website en het delen van sociale mediaberichten in hun eigen netwerk. 

 

Meedoen aan een prijsvraag betekent dat je toestemming geeft om gefotografeerd te worden tijdens de evenementen en dat die foto’s op de website en social media mogen worden gedeeld.

 

Lid 8: Nominaties en bekendmaken winnaar

Het bestuur van het NLF nomineert in elke onderwijscategorie (mbo, hbo en wo) drie tot maximaal vijf inzendingen. (nominatie) De genomineerde inzendingen worden aan de jury voorgelegd. De jury rapporteert haar bevindingen via een juryrapport aan het bestuur en doet een voorstel voor de winnaar per categorie. (voorgestelde winnaar) Het bestuur beslist over de toekenning van de prijzen. (winnaar) Bestuursleden die direct betrokken zijn bij een of meer van de onderwijsinstellingen die een inzending hebben ingestuurd, mogen niet meebeslissen.

Alle genomineerden ontvangen bericht over hun nominatie plus een uitnodiging voor de prijsuitreiking. Tijdens de uitreiking worden de genomineerden per categorie in alfabetische volgorde genoemd. In een pitch van 5 minuten lichten zij hun inzending toe. Daarna maakt het bestuur de winnaar bekend, met daarbij ook de overwegingen in het juryrapport.

 

Lid 9: Uitreiking en besteding van de prijzen

De winnaars ontvangen het prijzengeld tijdens de uitreiking symbolisch in de vorm van een cheque. Bij een groepsinzending wordt het bedrag, in overleg met de winnaars, gelijkelijk verdeeld over het aantal leden, zonder onderscheid naar wie welk aandeel had in het werk. Er zijn geen voorwaarden verbonden ​aan de besteding van het prijzengeld.

 

Lid 10: Onregelmatigheden, onrechtmatigheden, uitsluiting en terugtrekking

Als blijkt dat er onregelmatigheden of onrechtmatigheden zijn bij een inzending, kan het bestuur tot de datum van de uitreiking een inzending diskwalificeren. Mocht het bestuur deze gediskwalificeerde inzending al hebben aangewezen als winnaar, dan kiest zij de winnaar uit de overige genomineerden. Hierbij gelden de overwegingen uit het juryrapport.

Een deelnemer of instelling kan ook besluiten een inzending terug te trekken. Dit kan tot de datum van de uitreiking.

 

Lid 11: Eigendom

Het intellectueel eigendom van een werk verandert door inzending niet van eigenaar.

 

Lid 12: Opstelling, vaststelling en wijziging

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld door het bestuur van het NLF. Het bestuur mag dit reglement op elk gewenst moment wijzigen.

 

Lid 13: Vrijwaring van aansprakelijkheid

Het bestuur van het NLF is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door tekortkomingen tijdens het uitvoeren van haar werk voor de toekenning van de Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartprijzen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.

Wedstrijdreglement

bottom of page